Home » รักขัดดอก by พุดแก้ว
รักขัดดอก พุดแก้ว

รักขัดดอก

พุดแก้ว

Published 2015
ISBN :
Paperback
398 pages
Enter the sum

 About the Book 

เหมือนเทพีแหงโชคลาภจะอยูเคียงขาง พอมดการเงิน อยางเขาเสมอ ขนาดวากอเรืองจนมีคนตามลา ยังอุตสาหจับพลัดจับพลูไปสรางหนีบุญคุณกับสาวนอยคนสวยเขา แลวเจาหลอนกคิดจะเอาตัวเองมาขัดดอกชดใชหนีเสียดวยซิ!ปลายฤดูหนาวในกรุงปารีส โชคชะตาไดสรางเรืองบังเอิญใหสาวนอยผูหนึMoreเหมือนเทพีแห่งโชคลาภจะอยู่เคียงข้าง พ่อมดการเงิน อย่างเขาเสมอ ขนาดว่าก่อเรื่องจนมีคนตามล่า ยังอุตส่าห์จับพลัดจับพลูไปสร้างหนี้บุญคุณกับสาวน้อยคนสวยเข้า แล้วเจ้าหล่อนก็คิดจะเอาตัวเองมาขัดดอกชดใช้หนี้เสียด้วยซิ!ปลายฤดูหนาวในกรุงปารีส โชคชะตาได้สร้างเรื่องบังเอิญให้สาวน้อยผู้หนึ่งต้องติดหนี้บุญคุณทายาทมหาเศรษฐีผู้รักอิสระ อย่าง ฟิลิปเป้ ราโมเนส แม้เวลาจะผันผ่านไปจนเรื่องนี้ไม่หลงเหลืออยู่ในความทรงจำของชายหนุ่มแล้ว แต่สำหรับเธอ บุญคุณคือสิ่งที่ต้องทดแทน และหนี้มีไว้ให้ชดใช้ สาวน้อย คันธมาทน์ จึงเดินเข้าสู่วงจรชีวิตของทายาทตระกูลราโมเนส เพื่อเอาตัวขัดดอกชดใช้หนี้ แต่วิธีการของเธอกลับสร้างความปั่นป่วนให้ชีวิตของหนุ่มหล่อรักอิสระผู้นี้ยิ่งนัก!