Home » Biskupi Egzarchatu Bia Oruskiego: Biskupi Brzescy, Biskupi Grodzie Scy, Biskupi Mi Scy (Prawos Awni), Biskupi Mohylewscy by Source Wikipedia
Biskupi Egzarchatu Bia Oruskiego: Biskupi Brzescy, Biskupi Grodzie Scy, Biskupi Mi Scy (Prawos Awni), Biskupi Mohylewscy Source Wikipedia

Biskupi Egzarchatu Bia Oruskiego: Biskupi Brzescy, Biskupi Grodzie Scy, Biskupi Mi Scy (Prawos Awni), Biskupi Mohylewscy

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781232685159
Paperback
28 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia?y: Biskupi brzescy, Biskupi grodzie?scy, Biskupi mi?scy (prawos?awni), Biskupi mohylewscy (prawos?awni), Biskupi pi?scy (prawos?awni), Biskupi po?occy, Biskupi turowscy, Nikodem, Jerzy, Kirion II, Sergiusz,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia?y: Biskupi brzescy, Biskupi grodzie?scy, Biskupi mi?scy (prawos?awni), Biskupi mohylewscy (prawos?awni), Biskupi pi?scy (prawos?awni), Biskupi po?occy, Biskupi turowscy, Nikodem, Jerzy, Kirion II, Sergiusz, Melchizedek, Serafin, Tichon, Sawa, Filaret, Pantelejmon, Georgij Konisski, Nikanor, Walenty, Antoni, Izydor, Guriasz, Leonid, Micha?, Maksym, Sergiusz, metropolita odeski, Stefan, Pitirim, Piotr, Paisjusz, Cyryl Turowski, Artemiusz, Aleksander, Jan, Arystarch, Mitrofan, Teodozjusz, Hiob, War?aam, Dymitr, Paulin, Sofroniusz. Fragment: Nikodem, imi? ?wieckie: Boris Gieorgijewicz Rotow (ur. 15 pa?dziernika 1929 we Fro?owie - zm. 5 wrze?nia 1978 w Watykanie) - metropolita leningradzki i nowogrodzki Rosyjskiego Ko?cio?a Prawos?awnego w latach 1963-1978. Pochodzi? z rodziny wiejskiej z okolic Riazania. W wieku osiemnastu lat w tajemnicy przed rodzin? z?o?y? wieczyste ?luby mnisze, za? dwa lata p niej przyj wi?cenia kap?a?skie i rozpocz s?u?b? w eparchii jaros?awskiej i rostowskiej. Od 1956 do 1959 by? cz?onkiem rosyjskiej misji prawos?awnej w Jerozolimie. W 1960 zosta? wy?wi?cony na biskupa podolskiego, wikariusza eparchii moskiewskiej, i obj stanowisko przewodnicz?cego Wydzia?u Zewn?trznych Stosunk w Cerkiewnych. Aktywnie dzia?a? na rzecz o?ywienia kontakt w mi?dzy lokalnymi Ko?cio?ami prawos?awnymi, jak r wnie? w ruchu ekumenicznym, by? szczeg lnym zwolennikiem dialogu z Ko?cio?em katolickim, kt rego zjednoczenie z Ko?cio?em prawos?awnym uwa?a? za bliskie i naturalne. Od 1963 kierowa? metropoli? leningradzk?, co w po czeniu z prowadzon? dzia?alno?ci? mi?dzynarodow? uczyni?o go jednym z najbardziej wp?ywowych hierarch w Rosyjskiego Ko?cio?a Prawos?awnego. W 1971 by? nale?a? do powa?nych kandydat w na patriarch? Moskwy i ca?ej Rusi, do jego wyboru nie dopu?ci?o jednak KGB. Zmar? na zawa? serca w 1978 w czasie audiencji u papie?a Jana Paw?a I. Wed?ug dokument w pochodz?cych z Archiwum Mitrochina by? agentem KGB o pseu...